(در این وبلاگ سعی شده نمونه سوالها به ترتیب صفحات کتاب و تقریباُ به طور کامل آورده شود )

-          به سوالات زیر در ارتباط با فاکتور داخلی معده توضیح دهید؟

·         از کجا ترشح می شود؟

·         جنس ان از چه موادی است؟

·         چه نقشی دارد؟

-          چه میزا ناهن در بدن فرد بالغ وجود دارد؟ در چه بخشی از بدن؟

-          کمبود اهن چه عوارضی دارد؟

-          هموگلوبین از چه بخشهایی ساخته شده است؟

-          عمر گلبول قرمز چقدر است؟

-          افزایش سن گلبول قرمز چه اثری بر ان دارد؟

-          اسیب گلبولهای قرمز پیر بیشتر در اثر عبور از مویرگهای کدام اندامهای بدن است؟

-          هموگلوبین ازاد شده از گلبول قرمز چه سرنوشتی دارد؟

-          کدام دسته از سلولها باعث تجزیه هموگلوبین می شوند؟

-          اهن و گلوبین های حاصل از هموگلوبین چه سرنوشتی دارد؟

-          بیلی روبین چیست؟ از تجزیه چه ماده ای بدست می اید؟ توسط چه سلولهای؟

-          آنمی چیست؟ علت انرا بنویسید؟ (2 مورد)

-          علت اصلی پلی سیتمی چیست؟ 2 مورد

-          تعداد گلبولهای سفید ............. در هر میلیمتر مکعب خون است.

-          کدام دسته از سلولها سیستم دفاعی بدن را می سازند؟

-          گلبولهای سفید شامل دو نوع اصلی .............. و ...................... می باشند.

-          گرانولوسیت ها و اگرانولوسیت ها شامل چه گروههایی می باشند؟

-          طول عمر گلبولهای سفید چقدر است؟

-          طول عمر مونوسیت هایی که به ماکروفاژ تبدیل می شوند چقدر است؟

-          محل ساخته شدن هر یک از سلولهای زیر کجاست؟

       مونوسیت                لنفوسیت                ائوزینوفیل            بازوفیل                  نوتروفیل

-          نقش نوتروفیل ها چیست؟

-          کدام دسته از گرانولوسیت ها :

·         تحرک زیادی دارند؟

·          به سمت ذره خراجی با خاصیت تاکتیک شیمیایی کشیده می شود؟

·         به سمت بافت در حال تخریب با خاصیت تاکتیک شیمیایی کشیده می شوند؟

·         با پدیده فاگوسیتوز باعث از بین رفتن ذرات خارجی یا بافت در حال تخریب می شوند؟

·         در عفونت های انگلی افزایش می یابد؟

·         از نظر ظاهری شبیه نوتروفیل ها هستند با قدرت فاگوسیتوز کمتر؟

·         با ترشح مواد باعث نابودی انگل ها می شوند؟

·         تعداد انها در حساسیت ها افزایش می یابد؟

·         باعث ترشح هپارین می شوند؟

·         هیستامین ترشح می کنند؟

-          نقش هپارین و هیستامین چیست؟ توسط کدام دسته از سلولهای خونی ساخته می شوند؟

-          نقش مونوسیت ها چیست؟

-          مونوسیت ها به همراه .................. با حمله به باکتریها و ویروسها و ذرات خارجی انها را از بین می برند.

-          کدام دسته از سلول های خونی قادرند پس از خروج از خون در بافت های بدن به ماکروفاژ تبدیل شوند؟

-          اندازه قطر ماکروفاژها ................... می باشد.

-          نقش ماکروفاژها چیست؟

-          کدام اندامک سلولی در ماکروفاژها فراوان وجود دارد؟ چرا؟

-          دیاپدز چیست؟ کدام دسته از گلبولهای سفید این پدیده را انجام می دهند؟

-          کدام دسته از کلبولهای سفید دارای حرکات امیبی شکل اند؟

-          شکل مربوط به انواع گلبولهای سفید ار رسم کنید؟

-          ایمنی را تعریف کرده انواع انرا بنویسید.

-          ایمنی ذاتی چیست؟ چه نقشی دارد؟ نتیجه وجود چه نوع ساختارهایی است؟

-          نقش گلبولهای سفید در ایمنی ذاتی چیست؟

-          ترشح شیره معده چه نقشی در ایمنی ذاتی دارد؟

-          کدام پدیده در ایمنی ذاتی باعث از بین رفتن ذرات خارجی می شود؟

-          نقش پادتن های پلاسما در ایمنی ذاتی چیست؟

-          ایمنی اکتسابی (فعال) در نتیجه چه عواملی به وجود می اید؟ 2 مورد

-          انتی ژن چیست؟ جنس این ماده معمولا چیست؟

-          گاماگلبولین چیست؟ در اثر چه عاملی تولید می شود؟

-          تخریب بافت ها در اثر پیری یا برخی بیماریها چگونه و توسط کدام دسته از گلبولهای سفید صورت می گیرد؟

-          برای بیماری خود ایمنی مثال بزنید؟

-          علت ایجاد بیماری روماتیسم قلبی و میاستنی گراویس چیست؟

-          الرژی به کدام سیستم بدن مربوط می شود؟ در چه افرادی بروز می کند؟

-          واکنش الرژیک توسط چه سلولهایی صورت می گیرد؟چه عوارضی دارد؟

-          چند مثال از واکنش های الرژیک ذکر کنید؟

-          چهار گروه خونی اصلی رانام ببرید؟

-          نوع گروه خونی به چه عاملی بستگی دارد؟

-          سه نوع انتی ژن موجود در خون را نام ببرید؟

-          انتی ژن رزوس چیست؟

-          تفاوت افراد RH+ و RH- چیست؟

-          تزریق خون RH+ و RH- چه واکنشی را بدنبال دارد؟

-          چرا خون جنینی که RH+ دارد در صورتی که مادر RH- باشد اگلوتینه می شود؟

-          انعقاد خون به چه منظور صورت می گیرد؟

-          چه عواملی در انعقاد خون نقش اساسی دارند؟

-          چه عواملی پس از پارگی رگ مانع خونریزی می شوند؟

-          نحوه انعقاد خون را توضیح دهید؟(مراحل لازم برای ساخته شدن رشته های فیبرین)

-          فیبرین از چه ماده ای و تحت تاثیر چه ماده ای ساخته می شود؟نقش ان چیست؟

-          ترومبین چگونه بوجود می اید؟ چه نقشی دارد؟

-          پروترومبین چیت؟ چه نقشی دارد؟

-          چه عاملی باعث تبدیل پروترومبین به ترومبین می شود؟

-          محل ازاد شدن ترومبوپلاسمین کجاست؟

-          نام یک ویتامین و یک ماده معدنی که برای روندانتقال خون لازمند را بنویسید؟

-          متورم بودن گره های زیر چانه و گردن نشانه چیست؟

-          منشا مایع میان بافتی چیست؟

-          چه موادی قادر به عبور از مویرگ نمی باشند؟ (مایع میان بافتی وجود ندارد)

-          لنف چیست؟ منشا انرا بنویسید؟

-          رگهای لنفی در کدام قسمت بدن وجود دارند؟

-          دستگاه لنفی چیست؟

-          لنف چگونه به خون باز می گردد؟

-          چه عاملی لز بازگشت مایع درون رگهای لنفی جلوگیری می کند؟

-          گره لنفی چیست؟ چه ساختاری دارد؟

-          نقش گره های لنفی را بنویسید؟

-          کدام دسته از سلولها در گره های لنفاوی با میکروسکوپ ها مبارزه می کنند؟

-          علت تورم گره های لنفاوی را توضیح دهید.

-          چرا اطلاق نام غده برای گره های لنفاوی نادرست است؟

-          گره های لنفاوی در کدام بخشهای بدن به تعداد بیشتری وجود دارند؟

-          لوزه های حلقی و لوزه سوم (ادنوئید) ساختار ................ دارند.

-          نقش اصلی ریشه ها چیست؟

-          تار های کشنده از کدام سلولها ایجاد می شوند؟ در کدام بخش از ریشه قرار دارند؟

-          یک سلول تار کشنده را رسم کرده و در ان سلول روپوست و تار کشنده را نشان دهید؟

-          سطح وسیعی که بوسیله تار کشنده  در سلول روپوست ایجاد می شود به چه منظور است؟

-          درونی ترین لایه پوست چیست؟

-          سوبرین چیست؟ در کدام لایه پوست وجود دارد؟

-          اندودرمین چیست؟

-          نوار کاسپاری  چگونه تشکیل می شود؟

-          سوبرین نسبت به آب ................... می باشد.   – نفوذپذیر               - نفوذ ناپذیر

-          دیواره سلولهای درون پوست در چه جاههایی نفوذ ناپذیر است؟ چرا؟

-          نفوذناپذیر بودن سلولهای درون پوست در محلهایی که سوبرین وجود دارد چه اهمیتی دارد؟

-          با  رسم شکل موقعیت نوار کاسپاری را در یک سلول درون پوست نشان دهید؟

-          اگزودرم چیست؟

-          نوار کاسپاری در چه بخشی از ریشه های دارای درون پوست قابل تشخیص است؟

-          وجود برون پوست چه نقشی بر کنترل ورود یونهای معدنی دارد؟

-          وجود چه نوع ساختارهایی در حرکت اب و یونهای معدنی در ریشه نقش دارد؟

-          اهمیت وجود اب برای گیاهان چیست؟ 3 مورد

-          بیشترین جذب اب در گیاه از چه منطقه ای است؟

-          چه عاملی باعث ورود اب از خاک اطراف به سلول های تارهای کشنده می شود؟

-          انتقال اب از یک سلول به سلول مجاور در ریشه چگونه صورت می گیرد؟

-          مسیر جذب اب در ریشه (از فضای بین لایه های خاک تا اوند چوبی ) را توضیح دهید؟

-          دو راه اصلی عبور اب در ریشه را نام برده و توضیح دهید؟

-          شکل مربوط به مسیر پروتوپلاستی و مسیر غیر پروتوپلاستی عبور اب در عرض ریشه را رسم کنید.

-          اب برای ورود از خاک به سلول از چه بخشهایی از سلول عبور می کند؟

-          سیتوپلاسم سلولهای مجاور چگونه به یکدیگر مرتبط می شود؟

-          در مسیر پروتوپلاستی اب و مواد محلول که از خاک وارد سیتوپلاسم سلول تار کشنده شده است از چه طریقی از یک سلول به سلول مجاور وارد می شود؟

-          علت اینکه اب در سلولهای ریشه جذب بخشهای درونی شده چیست؟ توضیح دهید.

-          چرا حرکت اب از لایه های نازک اطراف ذرات خاک به درون ریشه و در عرض پوست ریشه به داخل اوند چوبی بصورت پیوسته است؟

-          دیواره سلولی از چه موادی ساخته شده است؟

-          چرا برای حرکت اب در دیواره سلولی فضای کافی وجود دارد؟

-          مولکولهای اب در مسیر غیر پروتوپلاستی عبور اب در ریشه از چه راههایی حرکت می کنند؟

-          منظور از نیروی هم چسبی اب چیست؟

-          حرکت اب در مسیر غیر پروتوپلاستی در محل درون پوست به چه صورت می باشد؟

-          چه عاملی باعث می شود حرکت اب در محل درون پوست از مسیر غیر پروتوپلاستی صورت نگیرد؟

-          توضیح دهید چگونه نوار کاسپاری راهی برای کننرل اب و یونهای معدنی به درون اوند چوبی می باشد؟

-          حرکت اب در اوند چوبی وابسته به ....................... می باشد.

-          تعرق را تعریف کنید.

-          بیشترین تعرق از کدام بخش گیاه صورت می گیرد؟

-          قسمت اعظم تعرق از چه راهی صورت می گیرد؟

-          باز شدن روزنه ها به چه منظور صورت می گیرد؟

-          سه راه خروج اب از گیاه را بنویسید.

-          کدام بخش ریشه پایان مسیر غیر پروتوپلاستی می باشد؟ دلیل ان چیست؟

-          ساختار برگ را رسم کرده و نامگذاری کنید. (روزنه ، کوتیکول و اپیدرم را در ان مشخص کنید)

-          حفره های هوایی از چه ماده ای پر می باشند؟ در کدام لایه برگ قرار دارند؟

-          چگونگی جذب اب در سلول های لایه میان برگ اسفنجی برگ را توضیح دهید.

-          کشش تعرقی را تعریف کنید.

-          چه عاملی باعث زیاد شدن توان ستون اب در اوند چوبی می شود؟

-          چه عاملی احتمال حباب دارشدگی (گسستگی) در ستون اب  اوند چوبی را کاهش می دهد؟

-          دو عاملی که باعث کشیده شدن ستون اب در اوند چوبی به سمت بالا می شود را بنویسید. (از گسستگی ستون اب جلوگیری می کند)

-          نظریه هم چسبی - کشش را در ارتباط با حرکت اب در گیاه توضیح دهید.

-          نیروی دگرچسبی چیست؟چه نقشی در حرکت اب در اوند چوبی دارد؟

-          حرکت اب در برگ در چه جهتی است؟

-          با رسم شکل چگونگی حرکت در داخل گیاه طبق نظریه هم چسبی – کشش را نشان دهید.

-          در صورتی که ساقه گیاه را از بالای ریشه قطع کنیم چه عاملی باعث حرکت اب در اوند چوبی به سمت بالا می شود؟

-          جایگاه دایره محیطیه (پریسیکل) کجاست؟

-          انتقال یونهای محلول در اب از سلول های دایره محیطیه به درون اوند چوبی چگونه صورت می گیرد؟

-          چه عاملی به ورود اب به درون اوند چوبی پس از ورود فعال یونها کمک می کند؟

-          فشار ریشه ای چگونه ایجاد می شود؟

-          ............. از نشانه های بارز فشار ریشه ای است.

-          تعریق را تعریف کنید.

-          تعریق چه زمانی انجام می شود؟

-          چرا در شب های تابستان تعریق مشاهده می شود؟

-          چرا در مناطق گرمسیری پدیده تعریق در گیاهان قابل مشاهده است؟

-          اگر سرعت جذب اب بالا ولی  تعریق پائین باشد ، فشار ریشه ای چه تغییری می کند؟ چه اثری بر تعریق دارد؟

-          تعریق از چه راهی صورت می گیرد؟

-          جایگاه روزنه ابی کجاست؟

-          دهانه روزنه های ابی و هوایی را از لحاظ باز و بسته بودن مقایسه کنید.

-          چند مثال برای گیاهانی که دارای روزنه ابی هستند ذکر کنید.

-          چه تفاوتی بین شبنم و تعریق وجود دارد؟

-          روزنه ها در چه بخشهایی از گیاه جوان وجود دارند؟

-          تعداد روزنه ها در کدام یک از بخشهای گیاه بیشتر است؟

-          فضاهای بین سلولی  کندویی در لایه میان برگ پر از .............. می باشند.

-          روزنه توسط چه سلول هایی احاطه شده است؟

-          عامل باز و بسته شدن روزنه ها چیست؟

-          نحوه و مکانیسم باز شدن روزنه های هوایی را توضیح دهید.

-          چرا پس از جذب اب توسط سلولهای نگهبان روزنه ابی سلولها افزایش طول دارند اما افزایش قطر ندارند؟

-          خروج اب از سلولهای نگهبان روزنه چه اثری بر روزنه دارد؟

-          نحوه بسته شدن روزنه های هوایی چگونه است؟

-          چند نوع سازش با ذکر مثال برای کاهش تعرق بنویسید؟

-          هر یک از گیاهان زیر چه نوع سازشی برای کاهش تعرق پیدا کرده اند؟

·         درختان کاج        

·         درختان تیره کاکتوس

·         گیاهان تیره گل ناز

-          با رسم شکل نحوه باز و بسته شدن روزنه ها و تغییر شکل سلولهای نگهبان روزنه را نشان دهید.

-          ....................... سلولهای نگهبان روزنه نقش مهمی در باز و بسته شدن روزنه ها دارد.ساختار و شکل

-          دو نیرویی که در هنگام انبساط سلول های نگهبان باعث باز شدن منفذ روزنه می شوند کدامند؟

-          نیروی ارایش شعاعی رشته های سلولزی دیواره سلول نگهبان چه نقشی در باز شدن روزنه دارد؟

-          نقش نیروی محل تماس دو سلول نگهبان روزنه در باز شدن روزنه چیست؟

-          هنگام انبساط طول دیواره مشترک بین دو سلول نگهبان روزنه در محل تماس چه تغییری می کند؟

-          چرا به هنگام ورود اب به سلول های نگهبان روزنه دیواره خارجی (پشتی) نسبت به دیواره داخای (شکمی) بیشتر منبسط می شود؟

-          جملات صحیح و غلط را مشخص کنید:

·         شیره خام درون خود گازهای محلول دارد.

·         حباب های هوا نمی توانند پیوستگی شیره خام را در اوند چوبی قطع کنند.

·         تعرق شدید باعث خارج شدن گازها از شیره خام می شود.

·         حباب های درون اوند چوبی در تداوم شیره خام اختلال ایجاد می کنند.

-          چه زمانی پدیده حبابدار شدگی افزایش می یابد؟

-          چرا انجماد سرعت حباب دارشدگی را افزایش می دهد؟

-          چه عاملی باعث می شود که حباب ها در اوند چوبی یا تراکئید محصور بمانند؟

-          پدیده بذر افشانی هوا چیست؟ چه زمانی روی می دهد؟

-          فشار ریشه ای چه اثری بر پدیده حباب دارشدگی دارد؟

-          کدام دسته از اوند ها مواد الی گیاهان را حرکت می دهند؟

اوند چوبی                         اوند ابکش

-          منظور گیاه شناسان از منبع و محل مصرف در گیاه چیست؟ مثال بزنید.

-          چرا برگ گیاه منبع محسوب می شود؟

-          بافت ذخیره ای گیاه چه زمانی منبع و چه زمانی محل مصرف محسوب می شود؟

-          منظور از جابجایی مواد در گیاه چیست؟

-          چرا حرکت ترکیبات الی در گیاه نسبت به حرکت اب پیچیده تر است؟(3 دلیل)

-          ترکیبات الی از چه طریقی در اوند ابکشی عبور می کنند؟

-          جهت حرکت اب و ترکیبات الی در گیاه چگونه است؟

-          ایا اب و ترکیبات الی قادر به عبور از غشای سلولی گیاه می باشند؟

-          ارنست مونش چه مدلی برای جابجایی مواد در گیاه پیشنهاد کرد؟

-          با رسم شکل مدل جریان فشاری (جریان توده ای) برای جابجایی مواد در گیاه را نشان دهید؟

-          4 مرحله مدل جریان فشاری را به ترتیب بنویسید.

-          قند ساخته شده در برگ به چه روشی وارد سلولهای اوند ابکشی می شود؟

-          چه عاملی باعث ورود اب از اوند چوبی به اوند ابکشی می شود؟

-          جریان توده ای چیست و چگونه ایجاد می شود؟

-          مفهوم بارگیری ابکشی و بار برداری ابکشی چیست؟

-          قند موجود در شیره پرورده با چه روشی وارد محل مصرف می شود؟

-          با رسم شکل طرحی پیشنهاد کنید که بتوان مدل جریان فشاری را بصورت تجربی بررسی کرد.

-          ایا فرضیه جریان فشاری صحیح است ؟توضیح دهید.

-          چند دلیل برای رد فرضیه جریان فشاری ذکر کنید.

-          انرژی لازم برای حرکت فعال ترکیبات الی اوند ابکشی از کجا تامین می شود؟

-          از شته ها برای استخراج ....................... استفاده می شود.

-          شته ها از ............................... تغذیه می کنند.

-          تغذیه شه ها از شیره پرورده چگونه است؟

-          با رسم شکل نشان دهید چگونه از شته ها برای استخراج شیره پرورده استفاده می شود؟     

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم شهریور ۱۳۸۸ساعت 15:30  توسط ناصر پورطاهری